หลักสูตร ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Adobe Illustrator

         อบรมวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)
         วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย