หลักสูตร ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ด้วย Adobe Illustrator

        อบรมวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย