หลักสูตร เริ่มต้นเรียนรู้เทคโนโลยี IOTs ด้วย Arduino

       อบรมวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
       ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 2) ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. (ห้อง 50 เครื่อง)
       วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายชัชวาล อินทร์พามา