หลักสูตร Advanced Excel

(อบรมให้กับ นศ. ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รวมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน คนเข้าอบรมรุ่นละ 65 คน)
          อบรมวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)​