หลักสูตร Advanced Excel

        อบรมวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา