หลักสูตร Basic Hacking and Prevention

อบรมวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 (ห้อง 20 เครื่อง หน้าลิฟต์) อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
วิทยากร : นายวณัช พาดี