หลักสูตร Basic Network Configuration

อบรมวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นายวณัช พาดี