หลักสูตร Docker Enables DevOps

         อบรมวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์