หลักสูตร Ethical Hacking and System Security

            อบรมวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 50 เครื่อง) ตึกสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย