หลักสูตร Intermediate – Advanced Excel (รุ่นที่ 2) (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)

        อบรมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 50 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
        จำนวนผู้เข้าอบรม : 23 คน (เป็น นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)