หลักสูตร KKU Faculty network

         อบรมวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายสุชาติ จุลรัตน์, นายไพฑูรย์ ภูกองชนะ