หลักสูตร KKU Faculty network :: Technology Updates 2019 

        อบรมวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายวณัช พาดี, นางสาวสุรนุช สัพโส