หลักสูตร KKU Faculty Network

หลักสูตร KKU Faculty Network
        อบรมวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
        วิทยากร : นายวณัช พาดี