หลักสูตร Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ 2

 หลักสูตร Microsoft Excel (Advanced) รุ่นที่ 2
         อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 50 เครื่อง)
         ผู้เข้ารับการอบรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จำนวน 50 คน
วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา