หลักสูตร Microsoft  Office ( Advanced)

อบรมวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร : นางสาวสมฤทัย  ปั้นพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ, นายคมสันต์  คำศิลา ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ