หลักสูตร Microsoft Office (Basic)

         อบรมวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา