หลักสูตร SQL (หลักสูตรของบริษัท เคเค เอ็นเนอร์จีรีซอร์สเซส จำกัด)

          อบรมวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ  ห้อง VCS ชั้น 3 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นายฉัตร ชัยสุดโต