หลักสูตร Virtualization and Containerization

หลักสูตร Virtualization and Containerization
       อบรมวันที่ 8 – 10 ส.ค. 61 เวลา 9.00 – 16.00 น.
       ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. (ห้อง 20 เครื่อง)
       วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์, นายวณัช พาดี