หลักสูตร Wireless network administrator

หลักสูตร Wireless network administrator
        อบรมวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
        วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายกรกต ศิริพัฒน์