หลักสูตร Basic network configuration

หลักสูตร Basic network configuration
        อบรมวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
        วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายชัชวาล อินทร์พามา