การพัฒนา RESTFul Web Service with Node.js

 การพัฒนา RESTFul Web Service with Node.js
         อบรมวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์, นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์