หลักสูตร Microsoft Power BI (Business Intelligence)
          อบรมวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นายชวพงศธร ไวสาริกรรม