Ethical Hacking and Pentesting

 หลักสูตร Ethical Hacking and Pentesting
         อบรมวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         วิทยากร : นายวณัช พาดี