Faculty network design & management สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย มข.

อบรวันที่ 10 – 11 พ.ค. 59 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบร ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ .
        วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายชัชวาลย์ อินทร์พา