หลักสูตร สร้างวารสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign

หลักสูตร สร้างวารสารข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. (ห้อง 50 เครื่อง)

อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.

วิทยากร นายพุธทอง กาบบัวลอย