หนังสือเชิญอบรมและขออนุมัติ/บันทึกข้อความขอไปอบรม

ปีงบประมาณ 2563


ปีงบประมาณ 2562


ปีงบประมาณ 2561

หนังสือเชิญอบรม บุคลากร และนักศึกษา มข. ปีงบประมาณ 2561

หนังสือเชิญอบรม บุคคลทั่วไป ปีงบประมาณ 2561

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (พร้อมรายละเอียดโครงการ)

หนังสือยืนยันการสมัครการเข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2561

บันทึกข้อความขอไปอบรม 2หนังสือขออนุมัติจัดอบรม-หลักสูตร-Data-Science-Machine-Learning-with-R-ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว561 (สำหรับบุคลากร และนักศึกษาฝึกงาน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.)

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร Basic Hacking and Prevention ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561พร้อมรายละเอียดโครงการ ไตรมาสที่ 3-4

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3-4

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตร Adobe Captivate

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cacti

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมและชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตร RouterOS” เป็น “หลักสูตรการออกแบบและตั้งค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร” ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร Adobe Premiere ที่ อธิการบดี ได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Motion Graphic ด้วย Adobe After Effect ที่ได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร การทำ Version Control ด้วย Git บน Github_เปิดทดแทนหลักสูตร Adobe Captivate ที่ถูกปิดไป

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร การเขียนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว (เปิดทดแทนหลักสูตร PHP & MySQL ที่ถูกปิดไป)

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร สร้างสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ด้วย Adobe Photoshop (ที่เปิดทดแทนหลักสูตร Adobe Premiere ที่ถูกปิดไป) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดอบรม

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core MVC with C# ที่เปิดทดแทนหลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย WordPress ที่ถูกปิดไป 

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรการเขียนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขั้นพื้นฐาน ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร Linux Desktop และ Cloud สำหรับ Office_เปิดทดแทนหลักสูตร Cacti ที่ถูกปิดไป