หนังสือเชิญอบรมและขออนุมัติ/บันทึกข้อความขอไปอบรม

ปีงบประมาณ 2562


ปีงบประมาณ 2561

หนังสือเชิญอบรม บุคลากร และนักศึกษา มข. ปีงบประมาณ 2561

หนังสือเชิญอบรม บุคคลทั่วไป ปีงบประมาณ 2561

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (พร้อมรายละเอียดโครงการ)

หนังสือยืนยันการสมัครการเข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2561

บันทึกข้อความขอไปอบรม 2561 (สำหรับบุคลากร และนักศึกษาฝึกงาน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.)

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร Basic Hacking and Prevention ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561พร้อมรายละเอียดโครงการ ไตรมาสที่ 3-4

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3-4

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตร Adobe Captivate

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cacti

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมและชื่อหลักสูตร จาก “หลักสูตร RouterOS” เป็น “หลักสูตรการออกแบบและตั้งค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร” ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร Adobe Premiere ที่ อธิการบดี ได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Motion Graphic ด้วย Adobe After Effect ที่ได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร การทำ Version Control ด้วย Git บน Github_เปิดทดแทนหลักสูตร Adobe Captivate ที่ถูกปิดไป

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร การเขียนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว (เปิดทดแทนหลักสูตร PHP & MySQL ที่ถูกปิดไป)

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร สร้างสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ด้วย Adobe Photoshop (ที่เปิดทดแทนหลักสูตร Adobe Premiere ที่ถูกปิดไป) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดอบรม

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core MVC with C# ที่เปิดทดแทนหลักสูตร การสร้างและบริหารจัดการ Web site ด้วย WordPress ที่ถูกปิดไป 

หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรการเขียนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขั้นพื้นฐาน ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว

หนังสือขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร Linux Desktop และ Cloud สำหรับ Office_เปิดทดแทนหลักสูตร Cacti ที่ถูกปิดไป