หลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C#.NET ขั้นสูง

อบรมวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์