หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 2/โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-Excel & Graph นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนโครงการ วมว.-มข.)

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 2/โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-Excel & Graph นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนโครงการ วมว.-มข.)
        อบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.10 – 12.00 น. 
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา