หลักสูตร สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารด้วย Adobe InDesign

        อบรมวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย