ห้องบริการคอมพิวเตอร์

d

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์สามแห่ง

1. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และ 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ(อาคารห้องสมุดตรงข้ามศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์) จำนวน 150 เครื่อง สำหรับนักศึกษาเข้าใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำหรับบุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการอบรม

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ ง ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคารสีส้มใกล้คณะวิทยาการจัดการ) สำหรับบุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน ใช้ในการอบรม

การขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องอบรม

บุคลากร หรือคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

สามารถจองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ที่ระบบจองห้อง https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจองห้องและอนุมัติการใช้ห้องในระบบฯ จากนั้นแจ้งให้หน่วย งานส่งบันทึกข้อความขอใช้บริการห้อง ถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ติดต่อขอใช้บริการห้องกับ นางวัจนา บางวิเศษ พนักงานธุรการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42008 มือถือ 063 596 5292

หรือโทรสาร 043-202351

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องว่างและบันทึกการจองห้องในระบบฯ  https://www2.kku.ac.th/ecluster/index.php

เมื่อจองห้องเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ผู้ใช้ห้อง จัดส่งหนังสือขอใช้ห้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ