อินเทอร์เน็ต

a

Wi-Fi

นักศึกษาและบุคลากรที่มี KKU Account อยู่แล้วสามารถเชื่อมอุปกรณ์เข้าใช้งาน Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยได้โดยเลือก SSID

  • kku-wifi
  • kku-wifi@3bb
  • kku-wifi@true

หรือ เชื่อมต่อแบบปลอดภัยสูงโดยเลือก SSID ชื่อ kku-wifi-s

Virtual Private Network (VPN)

บริการสำหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายใน (*.kku.intranet) จากภายนอกมหาวิทยาลัย สะดวกสบาย ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android ด้วย 2 ช่องทางการเชื่อมต่อ

  • PPTP/PPTPS
  • OpenVPN