ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร Microsoft Office (Advanced)

อบรมวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิล