บุคลากร

“ผู้บริหาร”
กิตติ์-เธียรธโนปจัย-ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์2 copy


“กลุ่มภารกิจสำนักงานผู้อำนวยการ”

สราภัส คนล่ำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการอรอุมา แอมนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสุภัคสินี ชินกรประเสริฐ มาพระยืน พนักงานขับรถ ส2ทองสวรรค์ ดวงคุณ คนงาน


นโยบายและแผน

อาวุธ รื่นภาคพจน์พิทักษ์ ชานนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


งานคลังและพัสดุ

สุรัชธาวี พระธานี นักวิชาการพัสดุปาริชาติปราณี ทุมมา พนักงานโทรศัพท์


 “กลุ่มภารกิจบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”

 พงษ์ศักดิ์ จำปาเทศ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงานศรีชัย เหล่าพงศ์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการศรีนคร พงษ์สุวรรณ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

สุรนุช copyปิยะธิดา copy

  สรพงษ์ นาเมืองจันทร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชัชวาล อินทร์พามา ช่างเทคนิคกรกต ศิริพัฒน์ ช่างเทคนิค

ไพฑูรย์ ภูกองชนะ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ copyธนะสิทธิ์ จาตุศรีสมบูรณ์ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 


กลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 อุกฤษฏ์ เขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

สฤษดิ์ เรืองธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษอรฤดี เธียรสุภรพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษกนกวรรณ ไวยนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษจักรพงษ์ ไชยวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสมฤทัย ปั้นพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสมโภชประพันธ์ปิติ โง้วธนสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษมงคล ตนัยโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กลุ่มภารกิจบริการคอมพิวเตอร์

คมสันต์ คำศิลา ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

วรมิตร บุญเมืองแสน วิศกรชำนาญการวุฒิพงษ์ แสงจันทร์ ช่างเทคนิคสิทธิชัย กาบบัวลอย ช่างเทคนิค2สังวาลย์ โยโส พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์       


“กลุ่มภารกิจบริการสื่อสาร”
วีระพันธ์ บุตรมาตย์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ2

ปฐมพงศ์ พรหมภูเบศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการชัยพฤกษ์ กันต์นิกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงานสายเพชร สุนทอง ช่างเทคนิคประภาส ประสวนศรี พนักงานโทรศัพท์สุรพงษ์ บุตรโพธิ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์


“กลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์และบริการไอทีคลินิก”

พุธทอง กาบบัวลอย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงานพิเศษ

ต่อศักดิ์ ดีราษฎร์วิเศษ ช่างเทคเนิค
วีระเดช copyธวัช ศรีเมืองช้าง พนักงานโทรศัพท์นางสุภาพร อ่อนแก้ว พนักงานธุรการ

นายภัทรพล จันทรวิชัย พนักงานโทรศัพท์

บริการไอทีคลินิก

พุธทอง กาบบัวลอย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงานพิเศษ

 ต่อศักดิ์ ดีราษฎร์วิเศษ ช่างเทคเนิคเฉลิมพล ธรรมมาน้อยพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อภิษฎา โคตรชัย พนักงานโทรศัพท์

 


“กลุ่มภารกิจวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี”

 กิตติพันธ์ ศรศักดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาญณรงค์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์กอรปพล