หลักสูตร Intermediate – Advanced Excel (รุ่นที่ 1) (โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์)
        อบรมวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 50 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
        จำนวนผู้เข้าอบรม : 41 คน (เป็น นศ.ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย)