KKU Software Center

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเครื่องลูกข่ายอยู่ภายในระบบเครือข่ายกว่า 10,000 เครื่อง ซึ่งพบว่ามากกว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนเครื่องประสบปัญหาด้านความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีสาเหตุมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบางเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Security patch หรือ Hot fix เพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี หรือบุกรุกทางระบบเครือข่ายได้ ปัจจุบันพบว่าเครื่องลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบปัญหาการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์, Worm ,โทรจัน ฯลฯ จากเครื่องลูกข่ายที่อาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Windows และระบบเครือข่ายทำการแพร่กระจายไวรัสฯลฯ ไปยังคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเครื่องอื่น ๆ ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ใช้งานและระบบเครือข่าย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูล ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบถึงภาพรวมของการให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกสาขาวิชา มีการประยุกต์ระบบงานให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ล้าสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะตรงตามการใช้งานจริง และการใช้ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย

เงื่อนไขการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

สำหรับอาจารย์/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พนักงาน มข. (ไม่รวมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)
1. ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิ์ใช้งานคือ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) เป็นตัวเดียวกับระบบ KKU Web-Mail 

3. ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อแสวงหาผลกำไร
4. ห้ามทำการแก้ไขหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด
5. การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น

6. ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET
ข้อควรระลึก: การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์ จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์

สำหรับนักศึกษา
1.ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้มีทั้งแบบมีลิขสิทธิ์ แบบไม่มีลิขสิทธิ์ (freeware) และแบบโอเพนซอร์สซึ่งใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิ์ใช้งานคือสมาชิก KKU-NET ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (User name)
และรหัสผ่าน (Password) เป็นตัวเดียวกับระบบ KKU Web-Mail 

3. ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้ เพื่อแสวงหาผลกำไร
4. ห้ามทำการแก้ไข หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด
5.สำหรับซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น
6. ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET
ข้อควรระลึก: การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์ จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์

KKU Microsoft Campus License

"ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น"

ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้ เพื่อแสวงหาผลกำไร/ ห้ามทำการแก้ไข หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด / การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น / ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET

ข้อควรระลึก

"การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์การใช้งาน จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์"

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Azure

 

IBM SPSS

KKU SOFTWARE CENTER

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดได้เฉพาะเครือข่ายภายใน มข. เท่านั้น - Intranet

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Microsoft Campus License
นาย จักรพงษ์ ไชยวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

Facebook :www.facebook.com/groups/kkuSoftware
*** ช่องทางอีเมล์ E-mail : chugra@kku.ac.th ขอสงวงนสิทธิ์ตอบปัญหาและข้อสงสัย สำหรับผู้สอบถามที่ใช้ e-mail @kku.ac.th หรือ@kkumail.com เท่านั้น และแนบ caputre screen ปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและประสานงาน