อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2558 เวลา 9:00 – 16:10 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับจำนวน 30 คน

สมัครเข้าอบรม