การติดตั้งลายมือชื่อดิจิทัล หรือ Digital ID & Digital Signature
        มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีการออก Digital ID ที่เป็นไปตามมาตรฐานของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และระเบียบสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงปรับรูปแบบการทำงานบางส่วนให้ คณาจารย์ บุคลากร เปลี่ยนจากระบบกระดาษ เป็นเอกสารดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature โดยระบุเป็น Digital ID รายบุคคล มีกฎหมายรองรับ ตาม พระราชบัญญัติอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามระเบียบสารบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการยืนยันตัวตน เวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมทั้งสถานการณ์ และ การปรับตัวสำหรับอนาคต ตามนโยบาย Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บุคลากรรายบุคคลสามารถติดตั้งลายมือชื่อดิจิทัลของตนเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader หรือ Adobe Acrobat Pro เพื่อดำเนินการทางสารบรรณทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และมาตรฐาน และความชอบด้วยกฎหมาย ของ Digital ID และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการติดตั้งลายเซ็นดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader  สำหรับ Microsoft Windows (กรณีติดตั้งใหม่)

คู่มือการติดตั้งลายเซ็นดิจิทัลด้วยโปรแกรม  Adobe Acrobat Reader สำหรับ Mac  (กรณีติดตั้งใหม่)

คู่มือการติดตั้งลายเซ็นดิจิทัลด้วยโปรแกรม  Adobe Acrobat Reader Renew (ต่ออายุการใช้งาน)

คู่มือวิธีการแก้ไขปัญหา Download Digital ID ไม่ได้

          คู่มือการแก้ไขปัญหา download ไฟล์ ลายเซ็นดิจิทัล ไม่ได้

คู่มือการติดตั้งลายเซ็นดิจิทัลด้วยโปรแกรม Foxit Reader สำหรับ Microsoft Windows  (กรณีติดตั้งใหม่)

คู่มือการติดตั้งลายเซ็นดิจิทัลด้วยโปรแกรม Foxit สำหรับ  IPAD / Tablet (โดยอาจารย์ รศ. ดร. วรารัตน์ สงฆ์แป้น)